Metsavetoomus.fi

Ilmastonmuutos ja Suomen metsät

Author : Grant

Metsänhoitaja: Kestävän metsätalouden asiantuntija

Metsätalous on yksi Suomen keskeisistä elinkeinoista ja luonnonvaroista. Metsien hoito ja kestävä käyttö vaativat kuitenkin asiantuntevaa ohjausta, ja tässä astuu kuvaan metsänhoitaja. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme syvemmin metsänhoitajan työnkuvaa, koulutusvaatimuksia, metsäalan haasteita ja mahdollisuuksia, ekologista merkitystä sekä metsänhoitajan tulevaisuutta.

Metsänhoitajan työnkuvaus

Metsänhoitajien tehtävät ulottuvat paljon laajemmalle kuin pelkkä metsässä liikkuminen ja puiden kaataminen. Heidän monipuolinen työnkuvansa pitää sisällään lukuisia vastuullisia tehtäviä, joista yksi keskeisimmistä on metsien suunnittelu ja hoito. Metsänhoitajan tavoitteena on varmistaa, että metsät pysyvät elinvoimaisina ja tarjoavat hyötyjä yhteiskunnalle monin eri tavoin.

Harvennushakkuiden suunnittelu on yksi metsänhoitajan tärkeimmistä tehtävistä. He arvioivat tarkkaan milloin ja miten metsää tulisi harventaa. Harvennushakkuilla pyritään säilyttämään metsän terveys ja tuottavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että metsänhoitajan on kyettävä tunnistamaan oikea aika ja tapa harventaa puusto niin, että metsä säilyttää terveen rakenteen ja hyvän kasvun. Harvennushakkuu voi parantaa metsän laatua ja kasvua, mikä vaikuttaa positiivisesti paitsi puuntuotantoon myös metsän ekosysteemiin.

Toinen keskeinen tehtävä on uudistamisen suunnittelu ja istutus. Metsänhoitajat ovat mukana uuden metsän kasvattamisessa istuttamalla taimia. Työ on tärkeää, jotta tulevaisuudessa on riittävästi puuta saatavilla ja puuntuotanto pysyy kestävänä. Metsänhoitajien on otettava huomioon erilaiset kasvupaikat ja puulajit, jotta istutus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lisäksi metsänhoitajat vastaavat talousmetsien hallinnasta. He seuraavat tarkasti talousmetsien kehitystä ja tekevät suunnitelmia, joiden avulla voidaan optimoida puuntuotantoa ja varmistaa kestävä käyttö. Tämä edellyttää tietoa metsän kasvusta, puun laadusta ja markkinoiden vaatimuksista. Metsänhoitajien on osattava tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoon ja pitkäaikaiseen suunnitteluun.

Koulutus ja pätevyys

Metsänhoitajan ammattiin astuminen edellyttää vankan perustan luomista, ja tämä perusta rakentuu koulutuksen ja käytännön osaamisen yhdistelmästä. Metsänhoitajien on oltava valmiita monipuolisiin tehtäviin, jotka kattavat metsien monimuotoisuuden ylläpitämisen, puuntuotannon optimoinnin ja ekosysteemien hoidon.

Koulutuksen osalta metsänhoitajan tien päätepysäkki on korkeakoulututkinto metsätieteistä tai metsäalan insinöörin koulutuksesta. Nämä opinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot, jotka ovat välttämättömiä metsänhoitajan tehtävissä menestymiseen. Koulutus opettaa muun muassa metsäekologiaa, puutieteitä, metsänhoitosuunnittelua ja metsävarojen hallintaa.

Metsänhoitajan tie ei kuitenkaan pääty tutkintotodistukseen. Metsäala on jatkuvassa muutoksessa, ja uudet haasteet ja mahdollisuudet nousevat esiin jatkuvasti. Siksi metsänhoitajan on oltava jatkuva oppija. Heidän on pysyttävä ajan tasalla uusista tutkimuksista, teknologisista innovaatioista ja kestävistä käytännöistä.

Teoriasta käytäntöön

Metsänhoitajan käytännön osaaminen on yhtä lailla tärkeää. Koulutus voi antaa teoreettisen pohjan, mutta metsänhoitajan on myös oltava taitava käytännön tekijä. Metsänhoitajat käyttävät riskienhallintaa ennustamaan ja ehkäisemään mahdollisia uhkia metsille, kuten metsätaudeille tai tuhoeläimille. Arkisempi vertauskin löytyy: esimerkiksi netin pelisivustoilla pelaajat käyttävät riskienhallintastrategioita, kuten panosten hallintaa, minimoidakseen tappioitaan ja parantaakseen voittomahdollisuuksiaan.

Metsänhoito keskittyy luonnonvarojen hallintaan ja ekosysteemien hoitoon pitkäaikaisesti, kun taas nettikasinot tarjoavat viihdettä ja mahdollisuuden voittoihin lyhyellä aikavälillä. Kummassakin alalla on omat ainutlaatuiset haasteensa ja vastuunsa. 

Kestävyys kuitenkin yhdistää molempia. Metsänhoitajat kantavat vastuun metsien hoidosta tuleville sukupolville, ja nettikasinot pyrkivät edistämään vastuullista pelaamista ja suojelemaan pelaajien hyvinvointia tarjoamalla siihen sopivia työkaluja, kuten pelirajoituksia.

Metsäalan haasteet ja mahdollisuudet

Metsätalous on kohdannut viime vuosina monia haasteita, joista yksi suurimmista on ilmastonmuutos. Lämpenevä ilmasto vaikuttaa metsiin monin tavoin. 

Metsänhoitajat ovat avainasemassa sopeutumisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Esimerkiksi sateiden lisääntyessä he voivat suunnitella parempia kuivatusjärjestelmiä metsiin.

Lisäksi metsäalan digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Metsänhoitajat voivat käyttää älykkäitä metsäkoneita ja paikannusteknologiaa parantaakseen metsien hallintaa ja puuntuotantoa.

Metsätalouden ekologinen merkitys

Metsät eivät ole ainoastaan puuntuotannon lähde, vaan ne muodostavat myös arvokkaita ekosysteemejä, joilla on laajempikin merkitys ympäristöllemme. Metsänhoitajat kantavat vastuun metsien ekologisen tasapainon ylläpitämisestä ja biodiversiteetin suojelemisesta. Heidän työnsä ei rajoitu pelkästään puun kasvattamiseen ja hakkaamiseen, vaan heillä on myös tärkeä rooli ekosysteemien vaalijoina.

Yksi metsänhoitajan tehtävistä on suunnitella suojelualueita ja jättää vanhoja puita metsiin. Tämä ei ainoastaan tue metsien ekosysteemin monimuotoisuutta, vaan luo myös elinympäristön monille uhanalaisille lajeille. Vanhat puut tarjoavat suojaa ja ravintoa esimerkiksi monille lintulajeille ja hyönteisille, jotka ovat olennainen osa metsien elämää.

Lisäksi metsänhoitajat voivat osallistua ennallistamisprojekteihin. Tällaisilla projekteilla pyritään palauttamaan metsäekosysteemien luonnollista tilaa, esimerkiksi poistamalla vieraslajeja ja ennallistamalla luontaisia vesistöjä. Näin metsäekosysteemit voivat toipua ja säilyttää arvokkaan monimuotoisuutensa.

Uudet teknologiat metsienhoidossa 

Metsänhoitajan ammatti ei ole staattinen, vaan se kehittyy teknologian ja yhteiskunnan muutosten mukana. Tulevaisuudessa metsänhoitajien työssä voivat korostua uudet teknologiat, kuten älykkäät, itseohjautuvat metsäkoneet, drone-lennokit ja paikannusteknologia. 

Välineet tehostavat metsätyötä ja mahdollistavat entistä tarkemman metsien hallinnan. Esimerkiksi drone-lennokit voivat auttaa metsänhoitajia seuraamaan metsien tilaa ja tunnistamaan ongelmia, kuten tuhoeläinten aiheuttamia vaurioita.

Lisäksi metsänhoitajien rooli kestävän metsätalouden puolestapuhujina kasvaa, kun ympäristötietoisuus lisääntyy. He voivat edistää kestävien metsäkäytäntöjen leviämistä ja osallistua päätöksentekoon, joka vaikuttaa metsätalouden tulevaisuuteen. Metsänhoitajat ovat avainasemassa varmistamassa, että metsät pysyvät elinkelpoisina ja tarjoavat hyötyjä sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Suomen metsien hiilinielut

Suomen metsien hiilinielut ovat herättäneet viime aikoina runsaasti keskustelua. Tähän artikkeliin on koottu informatiivista tietoa siitä, mistä oikein on kyse ja mikä on Suomen metsien hiilinielujen ajankohtainen tilanne. Ihan ensiksi kerromme lyhyesti pähkinänkuoressa mitä metsien hiilinielu tarkoittaa, jotta myös asiaan perehtymätön saa kiinni siitä, mistä tässä ilmiössä on kyse.

Mitä metsän hiilinielulla tarkoitetaan?

Metsän hiilinielulla tarkoitetaan ilmiötä, jossa metsä sitouttaa hiilidioksidia enemmän kuin se vapauttaa sitä ilmakehään. Tällä hetkellä Suomen metsiä voidaan pitää hiilinieluna, koska suomalaisten metsien kasvuun sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sitä vapautuu luonnollisen poistuman sekä metsien käyttämisen johdosta. Hiilinielun toimintaa voidaan kuvata vertaamalla sitä imurin toimintaan, sillä hiilinielu imee ilmakehästä hiilidioksidia sekä hiiltä ikään kuin siivoten sotkua, joka syntyy ihmisen aiheuttamista päästöistä. Metsien lisäksi maan tärkeimpiin hiilinieluihin kuuluvat maaperä sekä meret. Metsistä tulee hiilinieluja vasta noin 20-vuotiaina, sillä vasta tällöin taimikko pystyy sitomaan enemmän hiiltä kuin sitä vapautuu maaperästä.

Suomen metsien hiilinielujen kriisi

Suomen metsien hiilinielujen voidaan katsoa olevan tällä hetkellä kriisissä, sillä niiden vaikutus on romahtanut. Suomen hallitus on tavoitellut hiilineutraalia Suomea viimeistään vuoteen 2035 tultaessa, mutta suomalaisten metsien hiilinielujen romahdettua näiltä tavoitteilta putosi monen mielestä kokonaan pohja.

Metsien hiilinielun supistumistahti on ollut Suomessa huima! Vuonna 2020 metsien hiilinielun arvioitiin olleen noin 28 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, kun se vuonna 2021 oli enää vajaa seitsemän miljoonaa tonnia. Näin rajun supistumisen myötä Suomen maankäyttösektorista tulikin yllättäen päästölähde. Vuonna 2021 sektorin hiilidioksidiekvivalenttipäästöt ilmakehään olivatkin noin kahden miljoonan tonnin suuruiset.

Mikä sitten johti siihen, että Suomen metsänielut supistuivat näin rajusti? Tähän on oikeastaan kaksi syytä. Ensinnäkin Suomen metsissä toteutettiin liian runsain mitoin hakkuita. Toiseksi metsissä nähtiin liian vähäisessä määrin puuston kasvamista. Eräs melko hätkähdyttävä havainto liittyi siihen, että suomalaisten talousmetsien kasvuvauhti onkin luultua hitaampi, mikä on osaltaan vaikuttanut tilanteen kehittymiseen.

Mitä tästä sitten on seurannut luonnon kannalta? Kun hiilinielu kääntyy päästöiksi, purkautuvat hiilivarastot ilmakehään. Metsien hiilinielun tehtävänä on hiilen poistaminen ilmakehästä varastoimailla hiiltä puihin, kasvillisuuteen sekä maaperään kasvattaen metsän hiilivarastoa. Kun metsän hiilivarasto on suuri, on varasto poissa lämmittämästä ilmastoa. Hiilinielun pienentyessä hakkuiden johdosta, myös hiilivaraston kasvu pienenee ja maankäyttösektorista tuleekin ilmastoa lämmittävä päästölähde. Samalla metsien hiilivarastot pienenevät.

Mitä pitäisi tehdä?

Vaikka on ilmiselvää, että suomalaismetsien hiilinielujen taso on kaukana toivotusta tasosta, ovat jopa asiantuntijat olleet erimielisiä tarvittavista toimenpiteistä. Edes tilanteen vakavuudesta ei olla oltu asiantuntijoiden keskuudessa yhtä mieltä, vaikkakin yleinen mielipide on, että tilanne on kriittinen. Ilmastokriisin torjumiseksi päästöt tulisikin saada laskemaan metsien hiilinieluja suurentamalla. Hiilineutraalisuus saavutetaan vasta päästöjen ollessa yhtä suuria hiilinielun kanssa. Tämä olikin Suomen hallituksen tavoite viimeistään vuonna 2035. Tällä hetkellä tavoitteen saavuttaminen tähän ajankohtaan mennessä ei vaikuta realistiselta tavoitteelta maankäyttösektorin ajauduttua päästöksi, joten juuri nyt on erittäin tärkeää kasvattaa metsiemme hiilinielu vähintäänkin entiselleen.

Tavoitteen toteuttamiseksi tulee kartoittaa mahdollisimman tarkasti, mitä tehtiin aiemmin väärin, minkä jälkeen on ryhdyttävä mahdollisimman tehokkaisiin toimiin, jotta tilanne voidaan korjata. Suunnitelmia on siis laitettava uusiksi. Ilmastopaneelissakin on todettu, että tehokkain keino on vaikuttaa hakkuiden tasoon. Samalla on otettava huomioon, että kasvuvauhti on selkeästi hidastunut suomalaisissa metsissä.

Puustomme kasvun taittumisen syitäkin on ehditty pohtia monista näkökulmista käsin. Suomen pohjoisilla alueille eräs selittävä asia saattavat olla tuulen ja lumen aiheuttamat tuhot, jotka ovat saaneet aikaan tavallista suurempien harvennusten tarpeen. Valitettavasti käytettävissä ei ole sellaisia vippaskonsteja, joiden avulla metsiemme kasvutahti saataisiin suunnattua jälleen vahvistuvaan suuntaan. Näyttää myös siltä, että puustomme uudistamisajankohta olisi aikaistunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa hakkuiden kohteeksi joutuvat yhä nuoremmat puut.

Puun kysynnän kasvu on vaikuttanut siihen, että metsämme ovat olleet viime vuosina kovien hakkuutoimien kohteena. Vuoden 2021 aikana suomalaisista metsistä hakattiin lähes 76 miljoonan kuutiometrin verran runkopuuta. Ainoastaan 2018 on ylletty tätä suurempiin hakkuisiin. Kyseisenä vuonna pelkästään metsäteollisuuden käyttöön hakattiin 65 miljoonan kuutiometrin verran puuta, minkä lisäksi yli 10 miljoonan kuutiometrin verran puuta poltettiin energiaksi. Venäjän ja Suomen suhteiden muutos on lisännyt paineita, sillä Venäjältä tulematta jääneet miljoonat kuutiometrit puuta pitää jotenkin korvata, minkä lisäksi Kemiin on avattu upouusi sellutehdas, joka kuluttaa miljoonia kuutiometriä puuta lisää vuosittain. Miten tämä dilemma ratkaistaan, se jää nähtäväksi.

Hallituksessa on kyllä valmisteltu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa, mutta monet tahot ovat sitä mieltä, ettei suunnitelman perustana ole käytetty riittävän tehokkaasti ajankohtaista tieteellistä tietoa. Hyvä esimerkki tästä on Vuosaaren ilmastokokous, joka pidettiin vuoden 2020 helmikuussa, ja jossa päätettiin maankäyttösektorin nielun lisäämisestä. Tavoitteena oli lisätä nielua vähintään kolmella miljoonalla tonnilla per vuosi viimeistään vuoteen 2035 tultaessa. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että Suomen hiilinielu on jo 23 miljoonan tonnin verran miinuksella verrattaessa sitä EU:n vertailutasoon.

Jotta Suomen hiilinielut saataisiin pelastettua, tulisi hakkuita pienentää rankalla kädellä. Tilannetta pohditaan ympäristöministeriössä, jossa on todettu, että vallitsevassa tilanteessa tulee ottaa käyttöön useita keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen lisäämiseksi. Samalla tulee vähentää reilulla kädellä valtion omistamilla mailla tapahtuvia talousmetsähakkuita. Lisäksi on tärkeää määritellä luonto- ja ilmastotavoitteiden mukainen metsänhoito. Tämä taso on tarkoitus määritellä kansallisen tason metsästrategiassa. Jotta hakkuita voitaisiin maltillistaa myös yksityisomistuksessa olevissa metsissä, tulee tätä varten luoda erilaisia ohjauskeinoja sekä kannusteita. Suomen metsistä tulee lisäksi asettaa suojelutoimien kohteeksi 30 %, minkä lisäksi tulee välittömästi ryhtyä suojelemaan kaikkia viimeisiä valtion omistamilla mailla sijaitsevia suojelemattomia luonnonmetsiä.

Siirry sivun alkuun